Народицька селищна територіальна громада
Народицька селищна військова адміністрація
Коростенський район, Житомирська область

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу щодо призначення управителя з управління багатоквартирними будинками на території смт.Народичі

Дата: 15.02.2019 15:27
Кількість переглядів: 848

 

Фото без описуОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу щодо призначення управителя з управління багатоквартирними будинками на території смт.Народичі

 

Відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 року № 150, виконавчий комітет Народицької селищної ради оголошує конкурс щодо призначення управителя з управління багатоквартирними будинками на території смт. Народичі. 

 

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Народицької селищної ради Житомирської області

Житомирська область, смт. Народичі, вул.1-го Травня, 15.

 

Прізвища, посади та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

Прокопенко Олександр Володимирович – заступник голови конкурсної комісії, секретар Народицької селищної ради контакт. тел. (067)4123857;

Купрієнко Лариса Василівна – секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення та документообігу Народицької селищної  ради, контакт. тел.(095)7041132.

 

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається організатором конкурсу, з урахуванням такого розподілу балів за критеріями оцінювання:

1.

ціна послуги (включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку)

до 35 балів

2.

рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

до 15 балів

3.

наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

до 15 балів

4.

фінансова спроможність учасника конкурсу

до 15 балів

5.

наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

до 20 балів

 

За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.

Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 35 балів.

У разі якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом визначення середнього математичного значення кількості балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 35 балів.

 У разі отримання  виконавчим  комітетом   Народицької селищної ради  від співвласників багатоквартирного будинку, який є в переліку об’єкту конкурсу, протоколу про обрання ними форми управління або створення ОСББ, до дати проведення оцінки конкурсної пропозиції учасника, такі будинки виключаються з оцінки конкурсної пропозиції.

У разі отримання  виконавчим  комітетом  Народицької селищної ради  від співвласників багатоквартирного будинку, який є в переліку об’єкту конкурсу, протоколу про обрання ними форми управління (або створення ОСББ)     в період від проведення оцінки до дати укладання договору на управління -  такий будинок не включається до договору на управління.

 

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

 Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:

фізичні особи-підприємці: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються:

  • засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;
  • засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію; свідоцтва платника податку або про сплату єдиного податку;
  • ціна послуги, що включає витрати відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу;
  • довідка що містить інформацію про рівень забезпеченості матеріальнотехнічною базою за формою:

№ п/п

Марка механізму, обладнання та транспортного засобу

Найменування механізму, обладнання та транспортного засобу

Кількість (шт.)

Технічний стан

Засіб власний чи орендований (термін оренди)

 

 

 

 

 

 

  • довідка про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід для виконання робіт (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) за формою:

 № п/п

Посада

ПІБ

Працює на підприємстві (ФОП), який є учасником конкурсу

Стаж роботи (років)

Освіта та спеціальність

По договору (номер та дата договору, на який термін укладено)

На постійній основі (дата прийняття на роботу згідно запису у трудовій книжці)

На даному підприємстві (ФОП), який є учасником конкурсу 

На посаді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • довідка про підтвердження фінансової спроможності;
  • інформація про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житловокомунального господарства, копії договорів про надання аналогічних послуг;
  • засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують повноваження керівника чи іншої уповноваженої особи учасника конкурсу;
  • засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період (балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності, форма і порядок складання яких визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73; для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності – скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 (у редакції наказу від 24.01.2011 № 25);
  • оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, яка містить інформацію про юридичну та фактичну адресу, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця) (з 01 січня 2019 року).

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку. На запит учасника конкурсу організатор конкурсу протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них:

Огляд об’єктів конкурсу та доступ до них буде проводитись з 11 березня 2019 року по 15 березня 2019 року з 10.00 до 16.00 години.

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь в огляді об’єктів конкурсу, письмово повідомляють про це секретаря конкурсної комісії (за його відсутності – іншу особу, уповноважену здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу) шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу Народицької селищної ради naroduchiotg@ukr.net, не пізніше, ніж за два робочі дні до огляду.

 

Інформація про:

загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.02.2019 р. складає – 469108 грн.;

невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі - Невиконані зобов’язання відсутні.

Способи та місце отримання конкурсної документації.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його  учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації

Для отримання конкурсної документації просимо звертатися до Народицької селищної ради (смт. Народичі, вул.  1-го Травня, 15).

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місце знаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Адреса: Житомирська область, смт. Народичі, вул.  1-го Травня, 15, І-й поверх (приймальня).

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій, який не може бути менше тридцяти календарних днів з дати опублікування в друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення конкурсу до 17:00 25.03.19 року.

 

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце – зал  засідань виконкому Народицької селищної ради (смт. Народичі, вул.  1-го Травня, 15 , ІІІ-й поверх).

Дата та час – 27 березня 2019 року, 10:00 годин .

 

 

 

Виконавчий комітет

Народицької селищної ради 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь