A A A K K K
для людей із порушенням зору
Народицька селищна територіальна громада
Народицька селищна військова адміністрація
Коростенський район, Житомирська область

Проєкт рішення селищної ради №- «Про утворення комунального некомерційного підприємства «Народицька лікарня» Народицької селищної ради»

Кількість переглядів: 84
Скликання: 7 скликання
Сесія: Проєкт рішення
Тип документу: Проєкт рішення селищної ради
Дата: 14.12.2018
Автор: Селищна рада
Номер документу: -
Назва документу: Про утворення комунального некомерційного підприємства «Народицька лікарня» Народицької селищної ради
Прикріплені файли:

                                         ПРОЕКТ

                                             У К Р А Ї Н А                                             

                           

   НАРОДИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА                     

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Двадцять дев’ята   сесія                                                                VІІ скликання

від 20.12.2018 р. № 934 

                                                                                                                                                                                                 

Про  утворення комунального некомерційного 

підприємства «Народицька  лікарня»

Народицької селищної ради  

 

Керуючись ст.ст. 26,60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,  Господарським  Кодексом  України , законами України «Основи законодавства України  про охорону здоров'я» , «Про внесення змін  до деяких  законодавчих актів   щодо  удосконалення  законодавства  з питань  діяльності  закладів охорони здоров'я» , селищна рада

 

 ВИРІШИЛА :

 1.Утворити комунальне некомерційне  підприємство «Народицька лікарня» Народицької селищної ради, місцезнаходження ( юридична адреса) : Житомирська область Народицький район смт. Народичі, вул. Замкова, 115, індекс 11401.

2. Затвердити  Статут  комунального некомерційного  підприємства

 « Народицька лікарня» Народицької селищної ради   ( додається).

3.Т.в.о.керівника комунального некомерційного підприємства «Народицька лікарня» Народицької селищної ради - здійснити відповідні організаційно - правові  заходи, пов’язані  зі  створенням  та реєстрацією комунального некомерційного  підприємства « Народицька лікарня» Народицької селищної ради.

4.Контроль за виконанням рішення покласти  на постійні комісії селищної ради  з питань бюджету і комунальної власності та з гуманітарних питань, питань торгівлі та соціального захисту населення.

 

 

 

Селищний голова                                                                          А.О.Леончук

 

 

 

 

 

            Додаток

до рішення селищної ради

від 20.12.2018 р. №

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“НАРОДИЦЬКА  ЛІКАРНЯ”  НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1.  Комунальне некомерційне підприємство " Народицька  лікарня»  Народицької селищної ради (надалі – Підприємство) є лікарняним (амбулаторним) закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу та здійснює медичне обслуговування  будь – яким особам в порядку  та на умовах, встановлених законодавством  України та цим статутом .
  2. Комунальне некомерційне підприємство «Народицька  лікарня» Народицької селищної ради створене за рішенням 29 сесії Народицької  селищної ради УІІ скликання  від 20.12.2018 року № ______.
  3. Підприємство створене на базі майна Народицької селищної ради
  4. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є Народицької  селищна рада (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.
  5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
  6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1.    Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – Комунальне некомерційне підприємство «Народицька лікарня» Народицької селищної ради;

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: – КНП «Народицька  лікарня» Народицької селищної ради.

2.2.    Місцезнаходження Підприємства: 11401, Житомирська область, Народицький район, смт. Народичі , вул. Замкова. 115.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

3.2. Відповідно до поставленої мети,  предметом діяльності Підприємства є:

створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

організація належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності  й ведення пологів і післяпологового періоду;

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

організація, у разі потреби, надання медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

проведення профілактичних оглядів;

виробництво, придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання лікарських засобів;

придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

надання платних та сервісних послуг, відповідно до чинного законодавства України;

організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

надання телемедичних послуг;

навчально-методична робота;

надання покращеного харчування;

транспортні послуги;

провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

надання  паліативної допомоги ;

здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних закладів освіти усіх рівнів акредитації та закладів (установ) післядипломної освіти.

3.4. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку , визначеному законодавством України.

3.5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою.

4.2. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.3. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є комунальною власністю Народицької  селищної ради на праві оперативного управління.

4.4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку із зображенням гербу України, зі своїм найменуванням, а також бланки, штампи з власними реквізитами.

4.8. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.9.  Структуру і штатний розпис Підприємства затверджує Народицький  селищний голова.

4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.11 Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед Засновника, членів Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.12. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.11. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такого неприбуткового підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

4.13. Підприємство може укладати з місцевим (районним) органом виконавчої влади договори з надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевого (районного) бюджету.

 

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

- комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

- кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти);

- власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

- цільові кошти;

- кредити банків та інших кредиторів;

- майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

- майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

- надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

- майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

- кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.4. Статутний капітал Підприємства утворюється та змінюється за рішенням Засновника. Статутний капітал Підприємства становить 4706359  грн. (чотири  мільйони сімсот шість тисяч триста п’ятдесят дев’ять грн.) 00 копійок.

5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.

5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України з урахуванням положень цього Статуту.

6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами.

6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.

6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Засновником.

6.1.10. За договорами міжмуніципального співробітництва громад надавати медичні послуги жителям населених пунктів, що не входять до складу територіальної громади Народицької  селищної ради.

6.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Підприємство зобов’язане:

6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6.2.3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями сесії та виконавчого комітету Народицької  селищної ради, розпорядженнями селищного голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.2.4. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напрямку) на території населених пунктів, що входять до складу Народицької  селищної ради.

6.2.5. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.6. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.2.7. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.2.8. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Управління Підприємством здійснює Народицька  селищна рада (Засновник.

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Головний лікар, який призначається на посаду на конкурсній основі шляхом укладення з ним контракту на строк від трьох до п’яти років в порядку, визначеному відповідно до діючого законодавства. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом. На час відсутності головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Народицька  лікарня»Народицької селищної ради , виконання його обов’язків з правом першого підпису документів, в тому числі – бухгалтерських та фінансових здійснює заступник головного лікаря згідно з розподілом обов’язків.

7.3. Народицька  селищна рада Народицького  району (Засновник, Власник, орган управління майном):


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь