A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Народицька громада
Житомирська область, Народицький район

Про Положення про старосту села ​Народицької селищної територіальної громади

 

 

                                                                                                               проект

 

У К Р А Ї Н А

НАРОДИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Чотирнадцята   сесія                                                                   УІІ скликання

 від 21.04. 2017 №

 

Про  Положення про старосту села

Народицької селищної територіальної громади

   Керуючись ст. 14-1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про старосту села  Народицької селищної територіальної громади (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність рішення селищної ради № 144  від 24.02.2016 «Про затвердження Положення  про старосту населених пунктів територіальної громади Народицької селищної ради» та №  402 від 23.12.16 року «Про  внесення змін до Положення про старосту населених пунктів територіальної громади Народицької  селищної ради»

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  законності і правопорядку, депутатської етики та регламенту:

 

Селищний голова                                                А. О. Леончук 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

     ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                    рішення сесії селищної ради
  від 21.04.2017 року №

Положення про старосту села  Народицької селищної територіальної громади

Це положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України та визначає статус сільського старости, його повноваження та  відповідальність.

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1.  Староста села Народицької селищної територіальної громади (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування.

1.1.2. Правовою основою діяльності старости  є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України та це Положення.

1.1.3. Положення про старосту села затверджується Народицькою селищною  радою. 

1.1.4. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.1.5. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Народицької селищної ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі.

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної внутрішньої громади  у складі Народицької селищної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень Народицької селищної ради.

1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Народицької селищної територіальної громади та зареєстрували у встановленому законом порядку своє місце проживання на території населеного пункту (села або селища), де за рішенням Народицької селищної ради проводяться такі вибори.

1.2.3. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який  має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання.

1.2.4. Повноваження старости починаються після принесенням ним на пленарному засіданні Народицької селищної ради присяги такого змісту:

Я, _______________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

        Усвідомлюючи свою  високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки.

____________                                                                               ___________

         (дата)                                                                                       (підпис)                     

1.2.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Народицької селищної ради.

1.2.6. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень  старости (відставка);

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7) набуття громадянства іншої держави;

8) його смерті.

1.2.7.  Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Народицької селищної ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, це Положення, інші акти Народицької селищної ради, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Таке рішення Народицька селищна рада приймає таємним голосуванням більшістю голосів від її загального складу.

1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд Народицької селищної  ради:

1) Народицький селищний голова;

2) виконавчий комітет Народицької селищної ради;

4) збори членів відповідної внутрішньої громади.

1.2.9.  Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При цьому рішення про внесення пропозицій щодо відкликання  старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців відповідної внутрішньої громади у кількості не менше 10 осіб для відкликання старости.

1.2.10. На підтримку пропозиції про відкликання старости повинно бути зібрано підписи в кількості, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою. Збір підписів проводиться протягом не довше десяти днів.

1.2.11.У селах в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського голови відповідної територіальної громади до об’єднання.

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

Глава 2.1.  Завдання та повноваження старости

2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представництво інтересів жителів відповідних сіл Народицької селищної територіальної громади  в органах Народицької селищної ради;

2) сприяння жителям відповідних сіл Народицької селищної територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Народицької селищної ради та її виконавчих органів;

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на підвідомчій території  ;

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету Народицької селищної  ради з питань діяльності на підвідомчій території виконавчих органів Народицької селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

2.1.2. Староста також:

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території внутрішньої громади;

2) здійснює інші обов’язки, визначені  нормативно - правовими актами Народицької селищної ради та  цим  Положенням.

2.1.3. Обов’язки старости:

1) додержуватися   Конституції  та  законів України,  актів Президента України,  Кабінету  Міністрів  України, нормативних актів Народицької селищної об’єднаної територіальної громади, Регламенту ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів,  що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Народицькою селищною територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, внутрішньою громадою та її членами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Народицької селищної ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, Народицького селищного голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної внутрішньої громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на підвідомчій території, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Народицької селищної ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Народицької селищної ради пропозиції з цих питань.

5) вести прийом членів внутрішньої громади згідно з визначеним графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади  з питань соціально-економічного та культурного розвитку Народицької селищної об’єднаної територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування;

7) приймати від членів внутрішньої громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Народицької селищної територіальної громади та їхнім посадовим особам,  передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою підвідомчої території, вживати заходів до   підтримання її в належному стані;

9) сприяти проведенню контрольних заходів на підвідомчій території територіальної громади (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на підвідомчій території громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями  Народицької селищної ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на підвідомчій території Народицької селищної територіальної громади;

12) сприяти органам самоорганізації населення  Народицької селищної об’єднаної територіальної громади;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на підвідомчій території дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) періодично звітувати (не менш як раз на рік) перед зборами членів відповідної внутрішньої громади про свою роботу;

16) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України та  іншими актами Народицької селищної ради;

17) видавати довідки жителям внутрішньої територіальної громади з покладанням персональної відповідальності за збереження та використання печатки відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.12998 року № 1893 «Про затвердження інструкції про порядок обліку,зберігання і використання документів,справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію».

18) видавати жителям внутрішньої громади Свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) згідно із (наявним) списком осіб, які мають право на майновий пай відповідного підприємства;

19) виконувати поточні доручення Народицької селищної ради та її виконавчого комітету, Народицького селищного голови, звітувати про їх виконання.

2.1.4. Староста має право:

1)  офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Народицької селищної територіальної громади,  де  розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної внутрішньої громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Народицької селищної територіальної громади та їхніх посадових осіб. а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку підвідомчої території;

3) погоджувати проекти рішень Народицької селищної ради та її виконавчого комітету щодо майна Народицької селищної територіальної громади, розташованого на підвідомчій території;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Народицької селищної ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної внутрішньої громади, її членів з питань, що стосуються інтересів внутрішньої громади чи інтересів Народицької селищної об’єднаної територіальної громади загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті Народицької селищної ради питання про необхідність проведення  перевірок  з  питань, віднесених  до  компетенції ради та її органів, діяльності підприємств,  установ  і  організацій розташованих на підвідомчій території незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам  підприємств,  установ  і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася Народицькою селищною радою, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органами самоорганізації населення на підвідомчій території Народицької селищної територіальної громади;

8) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на підвідомчій території.

2.1.5. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Народицької селищної ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

2.2.1.     Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Народицькою селищною  радою та її виконавчим комітетом.

2.2.2.  Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється Народицькою селищною радою.

 

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями внутрішньої громади, відповідальним - перед селищною радою.

3.1.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед зборами членів відповідної внутрішньої громади.

3.1.3. На вимогу не менш, як половини депутатів Народицької селищної ради староста зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Народицькою селищною радою та внутрішньою громадою.

3.2.2. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення,  повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Народицької селищної ради.

3.2.3. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням положень статті  1.2.9. цього Положення.

3.2.3 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом. 

3.2.4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

Секретар селищної ради                                                         О. В. Прокопенко

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь